9 Aralık 2021

Kartepe Bülteni

Değerlerimiz değerlerinizdir

Kanun teklifi kabul edildi! TRT hissesi faturalardan kaldırılıyor

AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan, elektrik gücü satışı üzerinden alınan TRT hissesinin kaldırılmasına ait düzenlemeyi de içeren ...

AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan, elektrik gücü satışı üzerinden alınan TRT hissesinin kaldırılmasına ait düzenlemeyi de içeren Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Güç, Natürel Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Kurulunda kabul edildi.

Teklife nazaran, Fikir ve Sanat Yapıtları Kanunu’nda öngörülen değişiklikle, sırf bilgisayar programlarına ait olarak sağlanan ve gözetici programları etkisiz kılmaya yönelik hazırlık hareketlerini yaptırıma bağlayan düzenleme, tüm eser, icra, fonogram, imal ve yayınları kapsayacak halde genişletiliyor.

Bu düzenleme ile telif hakkı sahipleri tarafından müsaadesiz kullanımları engellemek emeliyle öngörülen teknolojik tedbirleri etkisiz kılmaya yönelik eser ve araçların ticaretini yahut tanıtımını yapanlar, 6 aydan 2 yıla kadar mahpus cezasıyla cezalandırılacak.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı münasebeti de dikkate alınarak, orman içi sulardaki balık tesisleri kurulumunun yasal statüleri oluşturuluyor.

Denizlerde balık, midye ve istiridye yetiştiriciliği yapan tesislerin iskele, depo ve pak su havuzu suramı için karada mecburî gereksinim alanları karşılanacak.

Kooperatiflerin, kooperatif birliklerine; kooperatif birliklerinin de merkez birliğine ortak olmadığı takdirde “kamu kaynaklarından desteklenen kredilere kefalet sağlayamayacağı ve kamu kaynaklı ziraî desteklemelere aracılık yapamayacağı” düzenlemesinin yürürlük tarihi, 1 Ocak 2024 olarak belirleniyor.

İlgili kanunlarda yapılan değişiklikle, elektrik gücü satışı üzerinden alınan TRT hissesi kaldırılıyor.

Fonksiyonelliği kalmayan Elektrik Gücü Fonu Muahedeleri uyarınca taahhüt edilen yükümlülükleri karşılamak üzere getirilmiş kararlar de yürürlükten kaldırılıyor.

MESLEKSEL EĞİTİM STAJINA DEVLET KATKISI

Mesleksel eğitim merkezlerinde 12. sınıfta olan öğrencilerin fiyatı, minimum fiyatın yüzde 50’sinden aşağı olamayacak.

Mesleklerinde en az 10 yıl usta olarak çalışanlar, iş pedagojisi kursu imtihanına direkt katılabilecek.

Mesleksel eğitim merkezi programı dışındaki okul ve kurumlarda tahsil gören öğrencilere ödenebilecek en az fiyatın; yirmiden az işçi çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde işçi çalıştıran işletmeler için üçte biri; mesleksel eğitim merkezi programına devam eden öğrencilere ise ödenecek fiyatın tamamı devlet katkısı olarak ödenecek. Bu kapsamda yapılacak ödemeleri 10 eğitim ve öğretim yılına kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarına devlet katkısı ödenmeyecek.

AYARI HAKİKAT OLMAYAN ÖLÇÜ ALETLERİ

Ölçüler ve Ayar Kanunu’nda yapılan değişiklikle, ani muayenelerde yahut ölçü aleti sahibi haricindeki kimselerin müracaatı üzerine yapılan şikayet muayenelerinde ayarı hakikat olmayan ölçü aletlerini kullanan şahsa, ölçü aletinin cinsine ve kullanıldığı işin niteliğine nazaran 270 liradan 2 bin 700 liraya kadar idari para cezası verilecek.

Ayrıyeten bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilecek. Fakat ayarın hakikat olmaması durumu ölçü aleti sahibi aleyhine sonuç doğuruyorsa bu bireylere idari para cezası verilmeyecek ve ölçü aletlerine el konulmayacak.

Elektrik, su ve gaz sayaçlarının binaların ortak alanında kullanıldığı dikkate alındığında “damgası kopmuş yahut bozulmuş ölçü aletini kullanma” fiili ile “ayarı yanlışsız olmayan ölçü aletini kullanma” fiili için dağıtım şirketi ve abone pozisyonundaki vatandaşa direkt kusur atfedilemeyecek ve idari para cezası uygulanmayacak; lakin ilgili kurumların kanun ve alt düzenlemeleri kapsamında süreç tesis edilebilecek.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ilişkin birtakım limanların işletme hakkı verilmesi yahut evresi prosedürüyle gerçekleştirilen özelleştirilmesi uygulamaları sonucunda imzalanan 49 yıldan az periyodik mukavele mühletleri, müracaat gerçekleştirilmesi ve mukaveleden kaynaklanan tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile davalardan vazgeçilmesi halinde 49 yıla kadar uzatılacak.

Güç Piyasası Düzenleme Kurumu bünyesinde “Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanlığı” kurulacak.

TBMM Sanayi, Ticaret, Güç, Natürel Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komitesinde kabul edilen Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nda değişikliğe gidiliyor.

Buna nazaran, gaz arzı, bedel iadelerinin gecikmesi üzere tüketicilerin şahsî kusurları haricinde oluşan, lisans ve sertifika sahiplerinin uygulamalarından kaynaklanan tüketici mağduriyetlerinin tazminine ait yöntem ve temeller Güç Piyasası Düzenleme Heyeti tarafından belirlenecek.

Güç ve Natürel Kaynaklar Bakanlığı, doğal gaz arz güvenliğinin izlenmesinden ve arz güvenliğine ait önlemlerin alınmasından sorumlu; bu kapsamda piyasada faaliyet gösteren lisans sahibi tüm hukuksal şahıslar, arz güvenliğine yönelik olarak alınacak önlemlere uymakla, tesis edilecek süreçlere katkı sağlamakla, muhtaçlık duyulacak bilgi ve dokümanları belirlenen müddetlerde Bakanlığa sunmakla yükümlü olacak.

Uzun devirli Türkiye Ulusal Güç Planı’nın birincisi, düzenlemenin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde olmak üzere, her 5 yılda bir Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Güç Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) görüşleri de alınarak Bakanlık tarafından hazırlanarak yayımlanacak. Bakanlık, Türkiye Ulusal Güç Planı çalışmasını dikkate alarak kısa, orta ve uzun devirde doğal gaz arz güvenliğinin sağlanması için gereksinim duyulan önlemlerin alınmasını sağlayacak.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda yapılan değişiklikle, esnek çalışma saat ve kurallarına uyumlu olarak Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde çalışan çalışanın faaliyetlerinin bir kısmını merkez dışında da yürütmesi, sağlanan takviye ve muafiyetlerden tıpkı halde faydalanılması hedefleniyor. Buna nazaran, bölgede yer alan işletmelerde gelir vergisi stopajı teşvikine mevzu edilen toplam çalışma müddetlerinin yüzde 20’sini aşmamak kaydıyla belirtilen durumlar haricinde ilgili çalışanın bölge dışında geçirdikleri mühletler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında pahalandırılacak. Yüzde 20 olarak belirlenen bu oranı, Cumhurbaşkanı, belirleyeceği bölgesel ve/veya sektörel alanlarda yüzde 75’e kadar artırabilecek.

Teklifle, Yenilenebilir Güç Kaynaklarının Elektrik Gücü Üretimi Gayeli Kullanımına Ait Kanun’da yapılan değişiklikle lisanssız üretim tesislerinin dağıtım sisteminin yanı sıra iletim sistemini de kullanmaları öngörülüyor. İletim düzeyinden bağlanacak üretim tesislerinin mahsuplaşma süreçlerinin yapılabilmesi için de Elektrik Piyasası Kanunu ile uyumlu olacak formda değişikliğe gidiliyor.

KALKINMA AJANSLARININ ALACAKLARI

Kalkınma ajanslarının mevzuatla öngörülen gelirden yoksun kalması ve belediyelerin eksik katkı hissesi ödeyerek borçlu duruma düşmesinin önlenmesi için düzenlemeye gidiliyor. Buna nazaran, Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine Ait Kanun’dan “borçlanma” sözü çıkarılıyor. Ajansın kelam konusu maddeden kaynaklanan alacakları için uygulanacak yıllık temerrüt faizi oranı için Yasal Faiz ve Temerrüt Faizine Ait Kanun’un uygulanacağı karar altına alınıyor.

Toplumsal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanunu’na eklenen unsura nazaran, rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı alanlardan, Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay Vakfında misyon alanların bu aylıkları kesilmeyecek. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten evvel Toplumsal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından fazla yahut yersiz olarak yapılan ödemeler borç çıkarılmayacak, çıkarılmış borçların ödenmemiş olan kısımları terkin edilecek ve tahsil edilmiş fiyatlar iade ve mahsup edilmeyecek. Bu kararın uygulanması sebebiyle geçmişe dönük aylık, aylık farkı ve bayram ikramiyesi ödenmeyecek.

Bu kapsamdaki kuruluşlar, ilgili kanunlarında belirtilen kaideleri haiz olmaları kaydıyla bu düzenleme ile öbür kanunlar uyarınca sağlanan prim teşvik, takviye ve indirimlerinden yararlandırılacak ve kanun teklifinin yürürlüğe girdiği tarihten evvel yararlanılan prim teşviki, takviye ve indirimlerinden metoduna uygun olarak yararlanılmış sayılacak. Teklifin yürürlüğe girdiği tarihten evvel SGK tarafından tahsil edilmiş fiyatlar iade ve mahsup edilmeyecek, yürürlük tarihinden evvelki periyotlara ait ilgili kanunlarla sağlanan prim teşvik, dayanak ve indirimlerinden geriye yönelik olarak yararlanılamayacak ve yararlanılmış olan prim teşvik, takviye ve indirimleri değiştirilemeyecek.

Güç Verimliliği Kanunu’nda yapılan değişiklikle, tarım ve hizmet bölümleri de güç verimliliği uygulama proje takviyeleri kapsamına alınıyor.

Ayrıyeten tıpkı kanunda güç verimliliği uygulama proje takviyelerinden yararlanmak isteyenlerin kapsamının belirlenmesi maksadıyla “başvuru sahibi”, güç verimliliği uygulama proje takviyelerine başvurmak isteyen sanayi, bina, tarım ve hizmet dallarında faaliyet gösteren gerçek yahut hukuksal bireyler olarak tanımlanıyor.

Güç maliyetlerini düşürmek için yatırım yapmak isteyen kelam konusu bölümlerin hibe yahut faiz dayanağı biçiminde desteklenmesine imkan sağlanıyor. Buna nazaran, bu kapsamdaki takviyeler hibe yahut faiz takviyesi halinde verilecek, verimlilik artırıcı projeleri desteklenme kararı verilen müracaat sahipleri bu projelerini iki yıl içinde uygulayacak.

CANLI SPOR ETKİNLİKLERİNDE ÇEVRİM İÇİ KORSAN YAYINLARLA UĞRAŞ

Teklifle, canlı spor etkinliklerinde çevrim içi korsan yayınlarla çaba edilmesi amaçlanıyor.

Buna nazaran, Türkiye Cumhuriyeti hudutları içindeki futbol karşılaşmalarına ait yayınların internet ortamında hukuka muhalif olarak kullanıma sunulduğunun tespit edilmesi halinde, ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, kısım ile ilgili olarak (URL ve gibisi şeklinde) erişimin engellenmesine TFF İdare Konseyi tarafından karar verilecek. Fakat teknik olarak ihlale ait içeriğe erişimin engellenmesi yapılamadığı yahut ilgili içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemediği durumlarda, internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı verilebilecek. Bu karar, uygulanmak üzere İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Kabahatlerle Gayret Edilmesi Hakkında Kanun’un ilgili unsuru yeterince Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilecek.

Bu karara karşı bir hafta içinde sulh ceza hakimliğine itiraz edilebilecek. Erişimin engellenmesiyle ilgili iş ve süreçleri yapmak üzere TFF bünyesinde idari ünite kurulacak ve TFF Lideri, bu unsur kapsamındaki yetkisini idari ünitede vazife alacak bireylere devredebilecek.

Türkiye Cumhuriyeti sonları dışındaki futbol karşılaşmalarına ait yayınların internet ortamında hukuka alışılmamış olarak kullanıma sunulduğunun tespit edilmesi halinde, yayın hakkı sahibinin talebi üzerine de bu karar uygulanacak. Talebin yapılabilmesi için yayın hakkına ait mukavelenin TFF’ye bildirilmesi mecburî olacak.

ELEKTRİKLİ ARAÇ VE ŞARJ İSTASYONLARI

Elektrik Piyasası Kanunu’na, “Şarj Hizmeti” başlığı altında elektrikli araç ve şarj istasyonlarına ait kavramlar ekleniyor. Kanunda, “birlikte çalışabilirlik”, “elektrikli araç”, “sadakat sözleşmesi”, “sertifika”, “şarj ağı”, “şarj ağı işletmecisi”, “şarj hizmeti”, “şarj istasyonu”, “şarj istasyonu işletmecisi” ve “serbest erişim platformu” kavramları tanımlanıyor.

Elektriğin tasarruflu kullanılmasının teşviki emeliyle maliyetlere yönelik bir çalışma yapılacak. Gerekli olan abone kümesi için olağan tüketim ölçüsüne uygun bir kademe belirlenecek ve oluşan tüketim artışından kaynaklanan ek maliyetler, bu kademe üstünde tüketim yapan abonelere yansıtılacak.

KAYNAK: AA