20 Ocak 2022

Kartepe Bülteni

Değerlerimiz değerlerinizdir

Son Dakika | İhracatçılara yatırım ve üretim teşvikine ait kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komitesinde kabul edildi

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Kanun ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair ...

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Kanun ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Tbmm Sanayi, Ticaret, Güç, Alışılmış Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komitesinde kabul edildi.

Kurulda kabul edilen teklif, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin öz kaynaklarıyla kurulan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketine, ihracatçı birliklerince gerekli sermaye katkısı sağlanması için düzenleme yapıyor.

İhracatı Geliştirme AŞ’ye aktarılmak üzere, ihraç bedelinin on binde üçüne kadar (hizmet bölümlerinde brüt minimum fiyatın on katına kadar) kesinti yapılacak.

İhracatçı birliklerinin yedek akçelerinde bulunan meblağlar ile TİM nezdinde faaliyet gösteren Türkiye Tanıtım Kümesinin varlıkları, İhracatı Geliştirme AŞ’ye aktarılacak.

İhracatçılara yalnızca ihracat kredilerinde kefalet kurumu olarak hizmet edecek İhracatı Geliştirme AŞ’ye gelir, damga, harç, katma bedel vergisi, kurumlar vergisi muafiyeti tanınacak.

Yürürlük tarihinden sonra birinci defa faaliyete geçecek hür bölgelerde, işleticilerin özgür bölgelerin işletilmesi ile ilgili faaliyetlerden elde ettikleri yararları, 30 yılı geçmemek ve Ticaret Bakanlığınca kendilerine verilecek birinci faaliyet ruhsatında belirtilen müddet ile sonlu olmak üzere gelir yahut kurumlar vergisinden müstesna olacak.

Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ, başka kamu bankalarına halihazırda tanınan istisna ve muafiyetlere sahip olacak.

Kurumlar Vergisi muafiyeti

Kanun teklifi, Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nda da değişiklik yapıyor.

Meslek kuruluşu üyelerine; yalnızca kayıtlı olduğu meslek kuruluşu ile sonlu kalmak kaydıyla Ticaret Bakanlığı e-esnaf ve sanatkar data tabanı üzerinden, üyelerin ismi soyadı, sicil numarası ile sabit iş yeri olanların iş yeri adresi bilgilerini içeren listeye erişim yetkisi verilecek. Elde edilen şahsî bilgiler, yalnızca meslek kuruluşu organlarında misyon almak isteyen adayların bu kuruluşların üyelerine ulaşabilmeleri hedefiyle kullanılabilecek. Bu datalar Şahsî Bilgilerin Korunması Kanunu’na muhalif kullanılamayacak, aktarılamayacak yahut diğer bir biçimde işlenemeyecek.

-Kaçak eşya naklinde kullanılan taşıtlar

Teklifle, Kaçakçılıkla Çaba Kanunu’nun kaçak eşya naklinde kullanılan taşıtlar için el koyma ve alıkoyma önlemlerinin nasıl uygulanacağına ait kararlar düzenleniyor. Türkiye’de sicile kayıtlı olmaması ya da soruşturma ve kovuşturma devam ederken kaçakçılık kabahatinin işlenmesinde tekrar kullanılması halinde el konulan taşıt, el koyma kararı veren mercilerce alıkonulacak.

Kaçak eşya naklinde kullanıldığı kuşkusuyla fiilen gümrük yönetimine yahut yediemine teslim edilmiş ve hakkında el koyma kararı bulunmakla birlikte alıkonulmayan taşıtlar, gümrük yönetimince yapılacak tebligattan itibaren 90 gün içinde koruma ve öbür masraflar karşılanmak suretiyle sahibince teslim alınmazsa, tasfiye yönetimince soruşturma ve kovuşturma sonucu beklenmeksizin derhal tasfiye olunacak.

Tasfiyenin satış suretiyle gerçekleşmesi halinde, satıştan elde edilen gelirden taşıtın koruma edilmesi ve satışı için gerekli olan bütün masraflar karşılandıktan sonra kalan ölçü, kovuşturma sonucuna nazaran süreç yapılmak üzere emanet hesabına alınacak.

Kaçakçılıkla Uğraş Kanunu uyarınca el konulan ve ambalajlarında kamu kurumlarınca uygulanan bandrol, etiket hologram, pul, damga yahut gibisi işaret bulunmayan tütün mamulleri, etil alkol, metanol, alkollü içkiler, makaron ve yaprak sigara kağıdı ile ilaç, ilaç ham unsurları, ilaç ham hususu içeren eserler, tıbbi aygıt ve materyaller, ısıtılarak ya da yakılarak tüketilen ve nikotin içersin içermesin tütün mamulünü taklit eder biçimde kullanılan elektronik sigara ve elektronik nargile dahil her türlü mamul ve bu mamullerin tüketiminde kullanılan elektronik aygıt, aksam, yedek modül ve solüsyonlar el koyan yönetimlerce numune alınmak yahut numune alınması mümkün olmaması halinde ayırt edici bilgilerin tespiti yapılmak suretiyle tutanağa bağlanarak imha edilecek. Lakin ilaç, ilaç ham unsurları, ilaç ham unsuru içeren eserler, tıbbi aygıt ve materyaller ile etil alkolden imha haricindeki metotlarla tasfiye edilmesi uygun görülenler yönetmelikle belirlenecek. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten evvel kaçak zannı ile el konulan eşya hakkında da bu karar uyarınca süreç yapılacak.

Çek Kanunu’nda yapılan değişiklikle, üzerindeki yazılı keşide tarihinden evvel çeklerin ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz olmasına ait düzenlemenin uygulama müddeti, 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılacak.

Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklikle şirketlerin tasfiye sürecinde alacaklılara üçüncü defa yapılan davet tarihinden itibaren kalan varlığın dağıtılmamasına dair öngörülen 6 aylık mühlet 3 aya indirilecek.