9 Aralık 2021

Kartepe Bülteni

Değerlerimiz değerlerinizdir

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim ) Özet Bilgi 2021 Yılı Fevkalâde Genel Heyet Daveti Yapılan ...

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Fevkalâde Genel Heyet Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Konsey Daveti
Genel Konsey Tipi Harika Genel Heyet
Karar Tarihi 23.11.2021
Genel Heyet Tarihi 28.12.2021
Genel Heyet Saati 11:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.12.2021
Ülke Türkiye
Kent İZMİR
İlçe KEMALPAŞA
Adres Kemalpaşa OSB Mah. İzmir ?Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa ?İZMİR

Gündem Hususları
1 – Başkanlık divanının seçimi ve Genel Konsey Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
2 – Gündemin 4’ünci unsurunda görüşülecek kısmi bölünme süreciyle ilgili olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ile Yeminli Mali Müşavir Raporu hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
3 – Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Heyeti’nin II-23.3 sayılı “Önemli Nitelikteki Süreçler ve Ayrılma Hakkı Tebliği” uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair İdare Konseyi Beyanı hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
4 – İdare Heyeti’nin Kısmi Bölünme Sürecine ait Teklifi’nin görüşülmesi ve onaylanması, (Detaylı gündem unsuru duyuru ekinde mevcuttur)
5 – Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Bölünme

Genel Konsey Davet Dökümanları
EK: 1 DAVET MEKTUBU.pdf – İlan Metni
EK: 2 KAPLAMİN OÜGK 2021 BİLGİLENDİRME NOTU.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 VEKALETNAME.pdf – Başka Genel Heyet Davet Dokümanı

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılına ilişkin Fevkalâde Genel Heyet Toplantısı 28 Aralık 2021 Salı günü saat 11.00’de, Kemalpaşa OSB mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa/İZMİR adresindeki Genel Merkezi’mizde yapılacaktır. Şirketimizin İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Adapta Bölünmesine ait SPK onaylı Duyuru Metni, Bölünme Planı, Bölünme Raporu, son üç yıllık Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporları, V.U.K.’a nazaran hazırlanmış bölünme sonrası iddiası açılış bilançosu ve Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı, en geç ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere İnanılmaz Genel Şura toplantı tarihinden 30 gün evvel yasal müddeti içinde, Şirketimiz merkezinde, www.kaplaminambalaj.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Şura Sistemi’nde hisse sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979345

BIST